Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Milo Performance and Education,
versie April 2018

Download hier de algemene voorwaarden in PDF

Artikel 1. Definities
(i) Aanbod: ieder aanbod, offerte en korting van Milo;
(ii) Afnemer: een (rechts)persoon met wie Milo een Overeenkomst heeft gesloten;
(iii) Deelnemer: een natuurlijk persoon die aan een Opleiding deelneemt althans als deelnemer is opgegeven;
(iv) Diensten: werkzaamheden die Milo verricht althans laat verrichten in opdracht van of ten behoeve van Afnemer;
(v) Examen: een door Milo of door een derde af te nemen examen ter afsluiting van een Opleiding;
(vi) Koop op afstand: de overeenkomst op afstand die een consumentenkoop is zoals bedoeld in artikel 7:5 van het Burgerlijk Wetboek;
(vii) Opleiding: door of in opdracht van Milo verzorgde of georganiseerde opleidingen, opleidingsmodules, trainingen, workshops en cursussen van een of meer dagdelen;
(viii) Overeenkomst: een (schriftelijke) overeenkomst tussen Milo en Afnemer tot de levering van een Dienst of een Product tegen betaling door Afnemer van de geldende prijs;
(ix) Milo: Wouter Middelbos (Midscheeps 135, 1034 TM Amsterdam), KVK-nummer: 53650603, BTW-nummer: NL126589240B01;
(x) Partijen: Milo en Afnemer;

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Tenzij Partijen uitdrukkelijk en shriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op
-ieder(e) Aanbod Overeenkomst, Dienst en Product.
2.2. Door ondertekening van de Overeenkomst verklaart de Afnemer dat hij de op de Overeenkomst van toepassing, verklaarde algemene voorwaarden ter beschikking heeft gekregen, daarvan kennis genomen en deze heeft aanvaardt. De meest recente documenten zijn tevens beschikbaar via (insert address).
2.3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk, tenzij Partijen dat schriftelijk zijn overeengekomen. Tijdens de looptijd van de Overeenkomst kan Milo de in de Overeenkomst van toepassing verklaarde algemene voorwaarden wijzigen. Indien Milo hiertoe overgaat, zal zij daarvan tenminste (30) dagen voor inwerkingtreding daarvan aan de Afnemer.
2.4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Afnemer worden door Milo uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Aanbod, totstandkoming Overeenkomst
3.1. Elk Aanbod van Milo is vrijblijvend De Overeenkomst geldt steeds voor een daarin vastgestelde bepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen.
3.2. Een overeenkomst komt tot stand, zodra de schriftelijke aanvaarding van het Aanbod Milo heeft bereikt. Uit deze acceptatie moet blijken, dat de Afnemer zich verenigt met toepasselijkverklaring van deze algemene voorwaarden.
3.3 Milo behoudt zich het recht voor een bestelling, inschrijving of opdracht van een Afnemer niet te aanvaarden, zie ook Artikel 8.1.1. In dat geval zal de Afnemer hiervan per direct (schriftelijk) in kennis worden gesteld en zal een eventuele betaling voldaan door de Afnemer per omgaande worden gerestitueerd.

Artikel 4. Prijzen
4.1. Alle prijzen en eventueel verstrekte kortingen, al dan niet door gebruik van een kortingscode, zijn onder voorbehoud van typefouten. Milo is niet verplicht het Product voor de foutieve prijs te leveren.
4.2. De prijzen van een Dienst of een Product zijn inclusief omzetbelasting en eventueel andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief eventuele transport- of verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld door Milo. Milo behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, ook na de totstandkoming van de Overeenkomst indien deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.3. Indien de Overeenkomst is gesloten met een Afnemer zijnde een natuurlijk persoon die handelt buiten de uitoefening van een beroep of bedrijf en een prijsverhoging vindt plaats binnen drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst, is Afnemer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Afnemer is gehouden de ontbinding van de Overeenkomst binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de mededeling tot prijsverhoging van Milo in te roepen. Indien de levering van een Dienst of Product plaatsvindt na drie (3) maanden vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst, is Afnemer niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 5. Herroepingsrecht

5.1. Indien en voor zover Afnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en er sprake is van een Koop op afstand, zijn de bepalingen van dit Artikel 5 van toepassing.
5.2. In afwijking van het bepaalde in Artikel 9 heeft Afnemer de mogelijkheid de Koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen (herroepingstermijn). Het inroepen van de ontbinding dient te geschieden door middel van een schriftelijke mededeling gericht aan Milo, die Milo binnen de herroepingstermijn moet hebben bereikt. De herroepingstermijn gaat in op de dag na ontvangst van het Product door Afnemer of een vooraf door Afnemer aangewezen en aan Milo bekend gemaakte vertegenwoordiger.
5.3. Tijdens de herroepingstermijn zal Afnemer zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakkingsmaterialen. Afnemer zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en originele verpakking aan Milo retourneren, conform de door Milo verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
5.4. Indien de Afnemer een bedrag betaald heeft, zal Milo dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na herroeping, terugbetalen. Voorwaarde hiervoor is dat het product reeds door Milo terugontvangen is of Afnemer sluitend bewijs van complete terugzending kan overleggen.
5.5. Indien Afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten van terugzending van het Product voor zijn rekening. Terugzending dient te geschieden naar het adres zoals vermeld bovenaan deze algemene voorwaarden.

Artikel 6. Betaling
6.1. Betaling dient te geschieden in euro’s en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum door overmaking op een door Milo aangewezen bankrekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen Partijen.
6.2. Verrekening met vorderingen die Afnemer meent te hebben op Milo of opschorting van betalingen zijn slechts toegestaan na schriftelijke instemming van Milo.
6.3. Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Milo te melden.
6.4. De betalingstermijn is een fatale termijn. Indien Afnemer niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Milo heeft dan het recht vanaf de vervaldatum de wettelijke rente te vermeerderen met 5% in rekening te brengen.
6.5. Indien Milo overgaat tot het nemen van (buiten)gerechtelijke maatregelen, komen naast de in het vorige lid bepaalde rente de kosten van de genomen maatregelen voor rekening van Afnemer. Deze kosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van (€250) tweehonderenvijftig euro.

Artikel 7. Levering en leveringstermijn

7.1. Indien een leveringtermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop Milo de order heeft bevestigd. De door Milo opgegeven leverstermijnen zijn nimmer fatale termijnen en vangen aan op de dag waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die benodigd zijn voor de levering door Afnemer aan Milo ter beschikking zijn gesteld.
7.2. Als plaats van levering geldt het adres dat Afnemer tijdens het bestelproces aan Milo kenbaar heeft gemaakt.
7.3. De levering van een Product geschiedt per PostNL. Indien levering per post niet mogelijk is, wordt Afnemer daarvan op de hoogte gesteld en in de gelegenheid gesteld een Product af te halen op een nader door Milo aan te wijzen adres dan wel de levering van het Product per transportbedrijf te laten bezorgen. De transportkosten dienen in een dergelijk geval door Afnemer te worden voldaan.
7.4. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 1 van dit artikel is vermeld, worden geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen der dertig (30) dagen uitgevoerd, tenzij Afnemer akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling om welke reden dan ook niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd dan ontvangt Afnemer hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Afnemer heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Afnemer heeft geen recht op een schadevergoeding.
7.5. In geval van ontbinding conform Artikel 7.4 zal Milo het bedrag dat Afnemer heeft betaald, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 8. Opleiding


8.1. Inschrijving
8.1.1. Milo is gerechtigd een inschrijving voor een Opleiding zonder opgave van redenen te weigeren. Voorts is Milo gerechtigd een Opleiding te af te gelasten in geval van onvoldoende aanmeldingen.
8.1.2. Inschrijving op een Opleiding is slechts geldig voor de data waarop is ingeschreven.

8.2. Verplichte aanwezigheid
8.2.1. Voor een Opleiding geldt een volledige aanwezigheidsplicht voor alle voorgeschreven en ingeplande dagdelen van een Opleiding. Dit betekent dat de Deelnemer iedere dag(deel) de gehele dag althans het gehele dagdeel, dus vanaf de aanvang tot en met het einde van een dag(deel), aanwezig dient te zijn.

8.3. Annulering en verhindering
8.3.1. Afnemer kan een deelname aan een Opleiding slechts schriftelijk annuleren.
8.3.2. Afnemer kan uiterlijk tot zes (6) weken voor aanvang van een Opleiding kosteloos annuleren. In geval van annulering binnen zes (6) weken voor aanvang van een Opleiding dan wel na aanvang van een Opleiding is Afnemer de volledige overeengekomen prijs aan Milo verschuldigd.
8.3.3. Indien een opgegeven Deelnemer een Opleiding voor aanvang van een Opleiding niet kan volgen, is Afnemer bevoegd een vervanger aan te wijzen. De vervanger dient te voldoen aan alle benodigde vereisten voor deelname aan de desbetreffende Opleiding en mag niet reeds zijn ingeschreven als Deelnemer voor dezelfde Opleiding (al dan niet op dezelfde data ingepland als de data van de Opleiding waarvoor vervanging is benodigd). Milo draagt geen vervangers voor en verstrekt ook geen persoonsgegevens uit hun debiteurenbestand om de Afnemer te helpen een vervanger te kunnen vinden uit het bestand van Milo.
8.3.4. Indien een Deelnemer aantoonbaar, door middel van een medische verklaring van een arts, als gevolg van overmacht op een of meer dagdelen van een Opleiding is verhinderd, dient Deelnemer/Afnemer Milo van die verhindering zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Milo beslist naar eigen inzicht of sprake is van een overmachtssituatie. Onder overmacht wordt verstaan medische aandoeningen, ziekenhuisopnames en/of sterfgevallen in de eerste en tweede graad. Indien Milo een verhindering heeft aangemerkt als overmacht, kan Deelnemer op basis van beschikbaarheid worden geplaatst in een volgende ronde van die Opleiding.

8.4. Examen
8.4.1. Aansluitend op een Opleiding wordt een Examen bij Deelnemer afgenomen. Indien een Deelnemer niet heeft voldaan aan de aanwezigheidsplicht als bepaald in artikel 8.2, vervalt het recht op een (aansluitend) Examen.
8.4.2. Deelnemer heeft, wanneer het oorspronkelijke Examen niet is behaald, het recht op een herkansing binnen drie maanden na de datum van het Examen. De herkansing is kosteloos.
8.4.3. Indien Deelnemer na de herkansing van een Examen binnen de hiervoor genoemde termijn van drie (3) maanden dat Examen niet met goed gevolg heeft afgelegd, kan Deelnemer zich opnieuw inschrijven voor dezelfde Opleiding op basis van beschikbaarheid. Indien Deelnemer in dat geval voor dezelfde Opleiding wordt geplaatst, geldt een korting van 50% op de dan geldende cursusgelden van die Opleiding.

Artikel 9. Klachten en retourneren

9.1. Klachten van Afnemer dienen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen acht (8) dagen na de verzending van het Product of na verlening van de Dienst schriftelijk aan Milo kenbaar gemaakt te worden, onder opgave van het desbetreffende factuurnummer. De klachten dienen volledig en duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zien.
9.2 Het niet tijdig en/of niet volledig indienen van een klacht heeft tot gevolg dat de Afnemer zijn rechter ter zake verliest en vervalt iedere aanspraak van Afnemer jegens Milo inzake gebreken van het geleverde Product en/of de geleverde Dienst.
9.3. Indien de klacht zich richt tegen een Product, is Afnemer slechts gerechtigd het Product te retourneren aan Milo indien het Product niet is besteld of is beschadigd en slechts na schriftelijke instemming van Milo. De kosten van retourzending komen voor rekening van Afnemer.
9.4. Afnemer dient in dat geval het Product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en originele verpakking aan Milo te retourneren, conform de door Milo verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Na ontvangst van het Product door Milo zal Milo zo spoedig mogelijk zorgen voor de levering van het bestelde of de vervanging van het beschadigde Product, indien Milo de klacht en de retourzending gegrond acht.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten
10.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merk- en modelrechten, komen uitsluitend toe aan Milo of aan licentiegevers van Milo.
10.2. Afnemer erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van directe of indirecte inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten onthouden op straffe van verbeurte van een onmiddellijke opeisbare boete van € 5.000,(vijfduizend euro), voor iedere overtreding te vermeerderen met een boete van € 500 (vijfhonderd euro), voor iedere dag(deel) dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Milo op nakoming, schadevergoeding en winstafdracht.
10.3. Afnemer is verplicht iedere inbreuk van derden op de intellectuele eigendomsrechten van Milo per direct en schriftelijk aan Milo te melden. Afnemer zal zonder schriftelijke instemming van Milo op geen enkele wijze zelf, in of buiten rechte tegen een dergelijke inbreuk optreden.
10.4. Afnemer is verplicht zijn medewerking te verlenen aan maatregelen die Milo neemt tegen derden die inbreuk plegen op de intellectuele eigendomsrechten van Milo of haar licentiegevers.

Artikel 11. Aansprakelijkheid van Milo en vrijwaring

11.1. De totale aansprakelijkheid van Milo voor directe schade wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, is behoudens eventuele dwingendrechtelijke verplichtingen uit de wet uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of van bewuste roekeloosheid van de directie van Milo. Meer in het bijzonder aanvaardt Milo geen aansprakelijkheid voor blessures en/of letsel tijden de Diensten. In geval van opzet of roekeloosheid van de directie van Milo is de totale aansprakelijkheid van Milo beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het bedrag gelijk aan de bedongen prijs van het geleverde Product of de geleverde Dienst, exclusief omzetbelasting.
11.2. De totale aansprakelijkheid van Milo voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Afnemer, is onder alle omstandigheden uitgesloten.
11.3. Afnemer vrijwaart Milo voor alle aanspraken van derden ter zake van door Milo geleverde of ter beschikking gestelde Producten en Diensten, tenzij in rechte komt vast te staan dat sprake is van opzet of roekeloosheid van de directie van Milo en Afnemer geen enkel verwijt treft.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud en risico
12.1. Geleverde Producten blijven in eigendom van Milo tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen Afnemer uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door Milo geleverde Producten is verschuldigd.
12.2. Afnemer is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van niet betaalde Producten deugdelijk te verzekeren en tijdig de verzekeringspremies te betalen, welke verzekering op verzoek van Milo dient te worden aangetoond. De geleverde Producten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan Afnemer volledig voor rekening en risico van Afnemer.

Artikel 13. Persoonsgegevens
13.1. Milo zal persoonsgegevens van Afnemer slechts op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens verwerken. Milo verplicht zich om persoonsgegevens niet bekend te maken, tenzij Milo hiertoe verplicht is op grond van wet of andere regelgeving.
13.2. Eventuele persoonsgegevens van Afnemer zal Milo uitsluitend gebruiken ter uitvoering van de Overeenkomst.

Lees meer over hoe wij omgaan met persoonsgegevens in ons privacybeleid.

Artikel 14. Toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden en alle rechtsverhoudingen tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. (Eventueel) Het Weens Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten, Wenen 11 april 1980, Trb 1981, 184 en 1986, 61), is op deze overeenkomst niet van toepassing.

Artikel 15. Geschillenbeslechting
15.1. Alle geschillen welke tussen Partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van een Overeenkomst zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank van ’s-Gravenhage, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
15.2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.