Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Milo Performance and Education,
versie september 2020

Download hier de algemene voorwaarden in PDF

Artikel 1. Definities
(i) Aanbod: ieder aanbod, offerte en korting van Milo;
(ii) Afnemer: een (rechts)persoon met wie Milo een Overeenkomst heeft gesloten;
(iii) Deelnemer: een natuurlijk persoon die aan een Opleiding deelneemt althans als deelnemer is opgegeven;
(iv) Diensten: werkzaamheden die Milo verricht althans laat verrichten in opdracht van of ten behoeve van Afnemer;
(v) Examen: een door Milo of door een derde af te nemen examen ter afsluiting van een Opleiding;
(vi) Koop op afstand: de overeenkomst op afstand die een consumentenkoop is zoals bedoeld in artikel 7:5 van het Burgerlijk Wetboek;
(vii) Opleiding: door of in opdracht van Milo verzorgde of georganiseerde opleidingen, opleidingsmodules, trainingen, workshops en cursussen van een of meer dagdelen;
(viii) Overeenkomst: een (schriftelijke) overeenkomst tussen Milo en Afnemer tot de levering van een Dienst of een Product tegen betaling door Afnemer van de geldende prijs;
(ix) Milo: Wouter Middelbos (Midscheeps 135, 1034 TM Amsterdam), KVK-nummer: 53650603, BTW-nummer: NL126589240B01;
(x) Partijen: Milo en Afnemer;

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op
-ieder(e) Aanbod Overeenkomst, Dienst en Product.
2.2. Door ondertekening van de Overeenkomst verklaart de Afnemer dat hij de op de Overeenkomst van toepassing, verklaarde algemene voorwaarden ter beschikking heeft gekregen, daarvan kennis genomen en deze heeft aanvaard.
2.3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk, tenzij Partijen dat schriftelijk zijn overeengekomen. Tijdens de looptijd van de Overeenkomst kan Milo de in de Overeenkomst van toepassing verklaarde algemene voorwaarden wijzigen. Indien Milo hiertoe overgaat, zal zij daarvan tenminste (30) dagen voor inwerkingtreding daarvan aan de Afnemer.
2.4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Afnemer worden door Milo uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Aanbod, totstandkoming Overeenkomst
3.1. Elk Aanbod van Milo is vrijblijvend. De Overeenkomst geldt steeds voor een daarin vastgestelde bepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen.
3.2. Een overeenkomst komt tot stand, zodra de schriftelijke aanvaarding van het Aanbod Milo heeft bereikt. Uit deze acceptatie moet blijken, dat de Afnemer zich verenigt met toepasselijkverklaring van deze algemene voorwaarden.
3.3 Milo behoudt zich het recht voor een bestelling, inschrijving of opdracht van een Afnemer niet te aanvaarden, zie ook Artikel 8.1.1. In dat geval zal de Afnemer hiervan per direct (schriftelijk) in kennis worden gesteld en zal een eventuele betaling voldaan door de Afnemer per omgaande worden gerestitueerd.

Artikel 4. Prijzen
4.1. Alle prijzen en eventueel verstrekte kortingen, al dan niet door gebruik van een kortingscode, zijn onder voorbehoud van typfouten. Milo is niet verplicht het Product voor de foutieve prijs te leveren.
4.2. De prijzen van een Dienst of een Product zijn inclusief omzetbelasting en eventueel andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief eventuele transport- of verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld door Milo. Milo behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, ook na de totstandkoming van de Overeenkomst indien deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.3. Indien de Overeenkomst is gesloten met een Afnemer zijnde een natuurlijk persoon die handelt buiten de uitoefening van een beroep of bedrijf en een prijsverhoging vindt plaats binnen drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst, is Afnemer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Afnemer is gehouden de ontbinding van de Overeenkomst binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de mededeling tot prijsverhoging van Milo in te roepen. Indien de levering van een Dienst of Product plaatsvindt na drie (3) maanden vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst, is Afnemer niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 5. Herroepingsrecht

5.1. Indien en voor zover Afnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en er sprake is van een Koop op afstand, zijn de bepalingen van dit Artikel 5 van toepassing.
5.2. In afwijking van het bepaalde in Artikel 9 heeft Afnemer de mogelijkheid de Koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen (herroepingstermijn). Het inroepen van de ontbinding dient te geschieden door middel van een schriftelijke mededeling gericht aan Milo, die Milo binnen de herroepingstermijn moet hebben bereikt. De herroepingstermijn gaat in op de dag na ontvangst van het Product door Afnemer of een vooraf door Afnemer aangewezen en aan Milo bekend gemaakte vertegenwoordiger.
5.3. Tijdens de herroepingstermijn zal Afnemer zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakkingsmaterialen. Afnemer zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en originele verpakking aan Milo retourneren, conform de door Milo verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
5.4. Indien de Afnemer een bedrag betaald heeft, zal Milo dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na herroeping, terugbetalen. Voorwaarde hiervoor is dat het product reeds door Milo terugontvangen is of Afnemer sluitend bewijs van complete terugzending kan overleggen.
5.5. Indien Afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten van terugzending van het Product voor zijn rekening. Terugzending dient te geschieden naar het adres zoals vermeld bovenaan deze algemene voorwaarden.

Artikel 6. Betaling
6.1. Betaling dient te geschieden in euro’s en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum door overmaking op een door Milo aangewezen bankrekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen Partijen.
6.2. Verrekening met vorderingen die Afnemer meent te hebben op Milo of opschorting van betalingen zijn slechts toegestaan na schriftelijke instemming van Milo.
6.3. Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Milo te melden.
6.4. De betalingstermijn is een fatale termijn. Indien Afnemer niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Milo heeft dan het recht vanaf de vervaldatum de wettelijke rente te vermeerderen met 5% in rekening te brengen.
6.5. Indien Milo overgaat tot het nemen van (buiten)gerechtelijke maatregelen, komen naast de in het vorige lid bepaalde rente de kosten van de genomen maatregelen voor rekening van Afnemer. Deze kosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van (€250) tweehonderdvijftig euro.

Artikel 7. Levering en leveringstermijn

7.1. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop Milo de order heeft bevestigd. De door Milo opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen en vangen aan op de dag waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die benodigd zijn voor de levering door Afnemer aan Milo ter beschikking zijn gesteld.
7.2. Als plaats van levering geldt het adres dat Afnemer tijdens het bestelproces aan Milo kenbaar heeft gemaakt.
7.3. De levering van een Product geschiedt per PostNL. Indien levering per post niet mogelijk is, wordt Afnemer daarvan op de hoogte gesteld en in de gelegenheid gesteld een Product af te halen op een nader door Milo aan te wijzen adres dan wel de levering van het Product per transportbedrijf te laten bezorgen. De transportkosten dienen in een dergelijk geval door Afnemer te worden voldaan.
7.4. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 1 van dit artikel is vermeld, worden geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen der dertig (30) dagen uitgevoerd, tenzij Afnemer akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling om welke reden dan ook niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd dan ontvangt Afnemer hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Afnemer heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Afnemer heeft geen recht op een schadevergoeding.
7.5. In geval van ontbinding conform Artikel 7.4 zal Milo het bedrag dat Afnemer heeft betaald, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 8. Opleiding

8.1. Inschrijving
8.1.1. Milo is gerechtigd een inschrijving voor een Opleiding zonder opgave van redenen te weigeren. Voorts is Milo gerechtigd een Opleiding te af te gelasten in geval van onvoldoende aanmeldingen.
8.1.2. Inschrijving op een Opleiding is slechts geldig voor de data waarop is ingeschreven.

8.2. Aanwezigheid
8.2.1. Voor een Opleiding geldt geen volledige aanwezigheidsplicht voor alle voorgeschreven en ingeplande dagdelen van een Opleiding. Het is uiteraard wel aan te raden zoveel mogelijk aanwezig te zijn en lessen in te halen als je verhinderd was.
8.2.2. Mocht je verhinderd zijn voor een praktijkles kun je deze les ook in de andere groep diezelfde week bijwonen (vr/zo), hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Doe dit wel altijd in overleg met de organisatie. Het kan voorkomen dat de groep vol zit en als extra deelnemer aansluiten niet mogelijk is, in dit geval kun je ruilen met iemand uit de andere groep. Hier is Deelnemer verantwoordelijk voor.
8.2.3. Een praktijkles inhalen (of nogmaals willen doen) kan tegen bijbetaling van €120 ex. BTW. Een les duurt 1,5 uur en mag gedeeld worden met meer deelnemers (max. 5 personen bij een docent).

8.3. Annulering en verhindering
8.3.1. Afnemer kan een deelname aan een Opleiding slechts schriftelijk annuleren. Het uitstellen van de start van de opleiding (na inschrijving) kan zonder extra kosten tot binnen maximaal 1 jaar na oorspronkelijke startdatum.
8.3.2. De opleiding pauzeren en/of doorschuiven naar andere groep; er zijn twee opties:
Optie A: Deelnemer stroomt in vanaf de start van de nieuwe groep en betaalt naar ratio bij voor de extra lessen. Het aantal extra lessen keer 1/10 van het totaalbedrag wordt extra in rekening gebracht. Deelnemer kan opnieuw starten zodra de factuur is betaald.
Optie B: Deelnemer stroomt in vanaf het punt waar hij/zij is afgehaakt. Er hoeft niets te worden bijbetaald. Bij beide opties mag Deelnemer doorschuiven naar een groep die binnen 1 jaar vanaf de oorspronkelijke startdatum start. Bij beide opties geldt dat de online toegang tot de lesstof wordt opgeschort na overeenkomen van de wissel.
8.3.3. De opleiding vroegtijdig stoppen is mogelijk tenzij het in goed overleg met de organisatie gebeurt. Er kan eventueel tot deels terugstorting van lesgeld worden overgegaan als dit passend is binnen de ontstane situatie. Nogmaals; dit gebeurt in goed overleg met de organisatie. Bij stoppen geldt altijd dat de online toegang tot de lesstof direct wordt opgeschort.

8.4. Examen
8.4.1. Aansluitend op een Opleiding wordt een Examen bij Deelnemer afgenomen. Indien een Deelnemer niet heeft voldaan aan de aanwezigheidsplicht als bepaald in artikel 8.2, vervalt het recht op een (aansluitend) Examen.
8.4.2. Deelnemer heeft, wanneer het oorspronkelijke Examen niet is behaald, het recht op een herkansing binnen drie maanden na de datum van het Examen. De herkansing is kosteloos.
8.4.3. Je hebt binnen de opleiding recht op 1 herexamen.
8.4.4. Deelnemen aan het examen is alleen toegestaan als er geen betalingsachterstand is binnen het eventuele termijnbetalingsabonnement van de deelnemer.
8.4.5. Het inhalen van een examen kan 1-op-1 worden gepland met Wouter en de kosten die hiervoor in rekening worden gebracht bedragen €150 ex. BTW. Het is toegestaan een inhaalexamen te delen met andere deelnemers (tot max. 3 deelnemers), de kosten blijven €150 ex. BTW.

Artikel 9. Klachten en retourneren

9.1. Klachten van Afnemer dienen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen acht (8) dagen na de verzending van het Product of na verlening van de Dienst schriftelijk aan Milo kenbaar gemaakt te worden, onder opgave van het desbetreffende factuurnummer. De klachten dienen volledig en duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zien.
9.2 Het niet tijdig en/of niet volledig indienen van een klacht heeft tot gevolg dat de Afnemer zijn rechter ter zake verliest en vervalt iedere aanspraak van Afnemer jegens Milo inzake gebreken van het geleverde Product en/of de geleverde Dienst.
9.3. Indien de klacht zich richt tegen een Product, is Afnemer slechts gerechtigd het Product te retourneren aan Milo indien het Product niet is besteld of is beschadigd en slechts na schriftelijke instemming van Milo. De kosten van retourzending komen voor rekening van Afnemer.
9.4. Afnemer dient in dat geval het Product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en originele verpakking aan Milo te retourneren, conform de door Milo verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Na ontvangst van het Product door Milo zal Milo zo spoedig mogelijk zorgen voor de levering van het bestelde of de vervanging van het beschadigde Product, indien Milo de klacht en de retourzending gegrond acht.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten
10.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merk- en modelrechten, komen uitsluitend toe aan Milo of aan licentiegevers van Milo.
10.2. Afnemer erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van directe of indirecte inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten onthouden op straffe van verbeurte van een onmiddellijke opeisbare boete van € 5.000, (vijfduizend euro), voor iedere overtreding te vermeerderen met een boete van € 500 (vijfhonderd euro), voor iedere dag(deel) dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Milo op nakoming, schadevergoeding en winstafdracht.
10.3. Afnemer is verplicht iedere inbreuk van derden op de intellectuele eigendomsrechten van Milo per direct en schriftelijk aan Milo te melden. Afnemer zal zonder schriftelijke instemming van Milo op geen enkele wijze zelf, in of buiten rechte tegen een dergelijke inbreuk optreden.
10.4. Afnemer is verplicht zijn medewerking te verlenen aan maatregelen die Milo neemt tegen derden die inbreuk plegen op de intellectuele eigendomsrechten van Milo of haar licentiegevers.

Artikel 11. Aansprakelijkheid van Milo en vrijwaring

11.1. De totale aansprakelijkheid van Milo voor directe schade wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, is behoudens eventuele dwingendrechtelijke verplichtingen uit de wet uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of van bewuste roekeloosheid van de directie van Milo. Meer in het bijzonder aanvaardt Milo geen aansprakelijkheid voor blessures en/of letsel tijden de Diensten. In geval van opzet of roekeloosheid van de directie van Milo is de totale aansprakelijkheid van Milo beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het bedrag gelijk aan de bedongen prijs van het geleverde Product of de geleverde Dienst, exclusief omzetbelasting.
11.2. De totale aansprakelijkheid van Milo voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Afnemer, is onder alle omstandigheden uitgesloten.
11.3. Afnemer vrijwaart Milo voor alle aanspraken van derden ter zake van door Milo geleverde of ter beschikking gestelde Producten en Diensten, tenzij in rechte komt vast te staan dat sprake is van opzet of roekeloosheid van de directie van Milo en Afnemer geen enkel verwijt treft.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud en risico
12.1. Geleverde Producten blijven in eigendom van Milo tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen Afnemer uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door Milo geleverde Producten is verschuldigd.
12.2. Afnemer is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van niet betaalde Producten deugdelijk te verzekeren en tijdig de verzekeringspremies te betalen, welke verzekering op verzoek van Milo dient te worden aangetoond. De geleverde Producten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan Afnemer volledig voor rekening en risico van Afnemer.

Artikel 13. Persoonsgegevens
13.1. Milo zal persoonsgegevens van Afnemer slechts op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens verwerken. Milo verplicht zich om persoonsgegevens niet bekend te maken, tenzij Milo hiertoe verplicht is op grond van wet of andere regelgeving.
13.2. Eventuele persoonsgegevens van Afnemer zal Milo uitsluitend gebruiken ter uitvoering van de Overeenkomst.

Lees meer over hoe wij omgaan met persoonsgegevens in ons privacybeleid.

Artikel 14. Toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden en alle rechtsverhoudingen tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. (Eventueel) Het Weens Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten, Wenen 11 april 1980, Trb 1981, 184 en 1986, 61), is op deze overeenkomst niet van toepassing.

Artikel 15. Geschillenbeslechting
15.1. Alle geschillen welke tussen Partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van een Overeenkomst zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank van ’s-Gravenhage, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
15.2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.