Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Milo Performance and Education;hierna te noemen Milo.

 

Identiteit ondernemer:

Wouter Middelbos 

Nijenrode 39 1121 HR Landsmeer

KVK-nummer: 53650603

BTW-nummer: NL126589240B01

 

Artikel 1. Definities

AanbodIeder aanbod, offerte en korting van Milo;

Afnemereen (rechts)persoon met wie Milo een Overeenkomst heeft gesloten;

Deelnemer – een natuurlijk persoon die aan een Opleiding deelneemt althans als  deelnemer is opgegeven;

Exameneen door Milo of door een derde af te nemen examen ter afsluiting  van een Opleiding;

Koop op afstandde overeenkomst op afstand die een consumentenkoop is zoals bedoeld in artikel 7:5 van het Burgerlijk Wetboek;

Opleidingdoor of in opdracht van Milo verzorgde of georganiseerde opleidingen, opleidingsmodules, trainingen, workshops en  cursussen van een of meer dagdelen;

Overeenkomsteen (schriftelijke) overeenkomst tussen Milo en Afnemer tot de levering van een Opleiding tegen betaling door Afnemer van de geldende prijs;

PartijenMilo en Afnemer;

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Milo en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Milo en Afnemer. 

2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Milo voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Milo  zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 

2.3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 

 

Artikel 3. Aanbod

3.1.  De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door Afnemer. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt Afnemer hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging. 

3.2 Milo behoudt zich het recht voor een bestelling, inschrijving of opdracht van een Afnemer niet te aanvaarden. In dat geval zal de Afnemer hiervan per direct (schriftelijk) in kennis worden gesteld en zal een eventuele betaling voldaan door de Afnemer per omgaande worden gerestitueerd.

3.3 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

3.4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Afnemer mogelijk te maken. Als Milo gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 

3.5 Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens; in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op een educatieve opleiding: 

de prijs, exclusief BTW

de wijze van uitvoering van de overeenkomst;

wanneer de educatieve opleiding start;

de voorwaarden waaronder de educatieve opleiding eventueel niet doorgaat;

de wijze van betaling;

de duur van de overeenkomst;

de levertijd van het lesmateriaal

 

Artikel 4. Prijzen

4.1. Alle prijzen en eventueel verstrekte kortingen, al dan niet door gebruik van een kortingscode, zijn onder voorbehoud van typfouten. Milo is niet verplicht de opleiding of overeenkomst voor de foutieve prijs te leveren.

4.2. De prijzen van een Opleiding zijn exclusief omzetbelasting en eventueel andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief eventuele transport- of verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld door Milo. 

4.3 Milo behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, ook na de totstandkoming van de Overeenkomst indien deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.4. Indien de Overeenkomst is gesloten met een Afnemer zijnde een natuurlijk persoon die handelt buiten de uitoefening van een beroep of bedrijf en een prijsverhoging vindt plaats binnen drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst, is Afnemer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Afnemer is gehouden de ontbinding van de Overeenkomst binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de mededeling tot prijsverhoging van Milo in te roepen. Indien de levering van een opleiding plaatsvindt na drie (3) maanden vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst, is Afnemer niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

 

Artikel 5. Betaling

5.1. Betaling dient te geschieden in euro’s en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum door overmaking op een door Milo aangewezen bankrekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen Partijen.

5.2. Verrekening met vorderingen die Afnemer meent te hebben op Milo of opschorting van betalingen zijn slechts toegestaan na schriftelijke instemming van Milo.

5.3. Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Milo te melden.

5.4. De betalingstermijn is een fatale termijn. Indien Afnemer niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Milo heeft dan het recht vanaf de vervaldatum de wettelijke rente te vermeerderen met 5% in rekening te brengen.

5.5. Indien Milo overgaat tot het nemen van (buiten)gerechtelijke maatregelen, komen naast de in het vorige lid bepaalde rente de kosten van de genomen maatregelen voor rekening van Afnemer. Deze kosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van (€250) tweehonderdvijftig euro.

 

Artikel 6. Herroepingsrecht en Annulering

6.1. Indien en voor zover Afnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en er sprake is van een Koop op afstand, zijn de bepalingen van dit Artikel 5 van toepassing.

6.2. In afwijking van het bepaalde in Artikel 9 heeft Afnemer de mogelijkheid de Koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen (herroepingstermijn). Het inroepen van de ontbinding dient te geschieden door middel van een schriftelijke mededeling gericht aan Milo, die Milo binnen de herroepingstermijn moet hebben bereikt. De herroepingstermijn gaat in op de dag na akkoord op de opleiding of overeenkomst door Afnemer of een vooraf door Afnemer aangewezen en aan Milo bekend gemaakte vertegenwoordiger.

6.3. Indien de Afnemer een bedrag betaald heeft, zal Milo dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na herroeping, terugbetalen. 

 

Artikel 7. Annulering & (tussentijds) beëindiging van de overeenkomst

7.1 Afnemer kan een deelname aan een Opleiding slechts schriftelijk annuleren. Afnemer betaald een redelijke vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden waaronder de Opstartkosten. 

7.2 De opleiding vroegtijdig stoppen is mogelijk tenzij het in goed overleg met de organisatie gebeurt. Er kan eventueel tot deels terugstorting van lesgeld worden overgegaan als dit passend is binnen de ontstane situatie. Nogmaals; dit gebeurt in goed overleg met de organisatie. Bij stoppen geldt altijd dat de online toegang tot de lesstof vier weken na opzegging  wordt opgeschort.

Voor alle duidelijkheid hieronder een overzicht van deze kosten als percentage van de overeengekomen prijs. Deze percentages betreffen de maximaal te betalen vergoeding. 

Moment van opzegging

 

Kosten als percentage

Voor start van opleiding – zonder toegang tot online lesstof

€50,- administratiekosten

 

Voor start van opleiding – met toegang tot online lesstof

 

10%

Bij aanvang van opleiding

 

10%

Na praktijkles 1

20%

Na praktijkles 2

 

30%

Na praktijkles 3

40%

Na praktijkles 4

50%

Na praktijkles 5

60%

Na praktijkles 6

70%

Na praktijkles 7

80%

Na praktijkles 8

90%

Na praktijkles 9

100%

Na praktijkles 10

100%

7.3 Het uitstellen van de start van de opleiding (na inschrijving) kan zonder extra kosten bij een geldige reden tot binnen maximaal 1 jaar na oorspronkelijke startdatum. Uitstellen van voortzetting mag per deelnemer één keer worden ingezet. Neem hiervoor contact op met info@miloeducation.com.

 

Artikel 8. Opleiding

8.1. Milo is gerechtigd een Opleiding te af te gelasten in geval van onvoldoende aanmeldingen.

8.2 Inschrijving op een Opleiding is slechts geldig voor de data waarop is ingeschreven.

 

Artikel 9. Aanwezigheid

9.1 Voor een Opleiding geldt geen volledige aanwezigheidsplicht voor alle voorgeschreven en ingeplande dagdelen van een Opleiding. Het is uiteraard wel aan te raden zoveel mogelijk aanwezig te zijn en lessen in te halen als je verhinderd was. Milo behoudt zich het recht voor Afnemer op de hoogte te brengen en/of redenen te vragen van veelvuldige afwezigheid en indien nodig; de toegang te ontnemen.

9.2 Mocht je verhinderd zijn voor een praktijkles kun je deze les, indien mogelijk, ook in de andere groep bijwonen, hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Doe dit wel altijd in overleg met de organisatie. Het kan voorkomen dat de groep vol zit en als extra deelnemer aansluiten niet mogelijk is, in dit geval kun je in overleg een privé les boeken tegen meerprijs. 

9.3 Een praktijkles inhalen (of nogmaals willen doen) kan tegen bijbetaling van €75 ex. BTW per uur. Een les duurt 1,5 uur en mag gedeeld worden met meer deelnemers (max. 5 personen bij een docent).

 
Artikel 10. Verhindering

10.1 De opleiding pauzeren en/of doorschuiven naar andere groep; er zijn twee opties:

Optie A: Deelnemer stroomt in vanaf de start van de nieuwe groep en betaalt naar ratio bij voor de extra lessen. Het aantal extra lessen keer 1/10 van het totaalbedrag wordt extra in rekening gebracht. Deelnemer kan opnieuw starten zodra de factuur is betaald.

Optie B: Deelnemer stroomt in vanaf het punt waar hij/zij is afgehaakt. Dit op basis van de toegang in de online leeromgeving en het moment waarop de deelnemer heeft gecommuniceerd over het pauzeren van de opleiding. Er hoeft niets te worden bijbetaald. Bij beide opties mag Deelnemer doorschuiven naar een groep die binnen 1 jaar vanaf de oorspronkelijke startdatum start. Bij beide opties geldt dat de online toegang tot de lesstof wordt opgeschort na overeenkomen van de wissel.
10.2 Deelnemer mag een keer van groep wisselen en dit dient, zoals hierboven genoemd binnen een jaar na start te zijn. Vaker van groep wisselen is niet toegestaan.

 
Artikel 11. Examen

11.1 Aansluitend op een Opleiding wordt een Examen bij Deelnemer afgenomen. Indien een Deelnemer niet heeft voldaan aan de aanwezigheidsplicht als bepaald in artikel 9.2, vervalt het recht op een (aansluitend) Examen.

11.2 Deelnemer heeft, wanneer het oorspronkelijke Examen niet is behaald, het recht op een herkansing binnen drie maanden na de datum van het Examen. De herkansing is kosteloos.

11.3 Je hebt binnen de opleiding recht op 1 herexamen.

11.4 Deelnemen aan het examen is alleen toegestaan als er geen betalingsachterstand is binnen het eventuele termijnbetalingsabonnement van de deelnemer.

11.5 Het inhalen van een examen kan 1-op-1 worden gepland met Milo en de kosten die hiervoor in rekening worden gebracht bedragen €150 ex. BTW. Het is toegestaan een inhaalexamen te delen met andere deelnemers (tot max. 2 deelnemers), de kosten blijven €150 ex. BTW.

 

Artikel 12. Vragen & Klachten

12.1 Milo heeft de intentie de vraag of de klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te beantwoorden. Voor de behandeling van vragen of klachten van administratieve aard of over de inhoud van de opleiding is Milo telefonisch en per e-mail bereikbaar. Deze vragen of klachten worden door Milo binnen tien werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen of klachten die een langere verwerkingstijd vragen, worden door Milo per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Afnemer een antwoord kunt verwachten.

12.2 Milo doet er uiteraard alles aan om fouten in de opleiding te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, meldt dit dan binnen 48 uur na constatering. Een klacht moet tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Milo. Klachten die niet binnen 2 maanden zijn ingediend zijn niet ontvankelijk. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat in aanmerking komt voor de geschillenregeling van artikel 14. 

 

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten

13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merk- en modelrechten, komen uitsluitend toe aan Milo of aan licentiegevers van Milo.

13.2  Afnemer erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van directe of indirecte inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten onthouden op straffe van verbeurte van een onmiddellijke opeisbare boete van € 5.000, (vijfduizend euro), voor iedere overtreding te vermeerderen met een boete van € 500 (vijfhonderd euro), voor iedere dag(deel) dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Milo op nakoming, schadevergoeding en winstafdracht.

13.3 Afnemer is verplicht iedere inbreuk van derden op de intellectuele eigendomsrechten van Milo per direct en schriftelijk aan Milo te melden. Afnemer zal zonder schriftelijke instemming van Milo op geen enkele wijze zelf, in of buiten rechte tegen een dergelijke inbreuk optreden.

13.4 Afnemer is verplicht zijn medewerking te verlenen aan maatregelen die Milo neemt tegen derden die inbreuk plegen op de intellectuele eigendomsrechten van Milo of haar licentiegevers.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid van Milo en vrijwaring

14.1 De totale aansprakelijkheid van Milo voor directe schade wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, is behoudens eventuele dwingendrechtelijke verplichtingen uit de wet uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of van bewuste roekeloosheid van de directie van Milo. Meer in het bijzonder aanvaardt Milo geen aansprakelijkheid voor blessures en/of letsel tijden de Opleiding. In geval van opzet of roekeloosheid van de directie van Milo is de totale aansprakelijkheid van Milo beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het bedrag gelijk aan de bedongen prijs van de geleverde opleiding, exclusief omzetbelasting.

14.2. De totale aansprakelijkheid van Milo voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Afnemer, is onder alle omstandigheden uitgesloten.

14.3. Afnemer vrijwaart Milo voor alle aanspraken van derden ter zake van door Milo geleverde of ter beschikking gestelde opleiding, tenzij in rechte komt vast te staan dat sprake is van opzet of roekeloosheid van de directie van Milo en Afnemer geen enkel verwijt treft.

 

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud en risico

15.1. Geleverde Producten blijven in eigendom van Milo tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen Afnemer uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door Milo geleverde Producten is verschuldigd.

15.2. Afnemer is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van niet betaalde Producten deugdelijk te verzekeren en tijdig de verzekeringspremies te betalen, welke verzekering op verzoek van Milo dient te worden aangetoond. De geleverde Producten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan Afnemer volledig voor rekening en risico van Afnemer.

 

Artikel 16. Vertrouwelijkheid

16.1. Milo zal persoonsgegevens van Afnemer slechts op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens verwerken. Milo verplicht zich om persoonsgegevens niet bekend te maken, tenzij Milo hiertoe verplicht is op grond van wet of andere regelgeving.

16.2. Eventuele persoonsgegevens van Afnemer zal Milo uitsluitend gebruiken ter uitvoering van de Overeenkomst.

Lees meer over hoe wij omgaan met persoonsgegevens in ons privacybeleid.

 

Artikel 17. Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden en alle rechtsverhoudingen tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. (Eventueel) Het Weens Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten, Wenen 11 april 1980, Trb 1981, 184 en 1986, 61), is op deze overeenkomst niet van toepassing.

 

Artikel 18. Geschillenbeslechting

18.1. Alle geschillen welke tussen Partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van een Overeenkomst zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank van ’s-Gravenhage, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

18.2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.